Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Η θητεία ως Δημάρχου Καλλιδένδρου - Έτος 2002

Το δεύτερο ταξίδι στις Βρυξέλλες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

Είναι γεγονός ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ μας αποτελούν μια ομάδα που έχουν ανάγκη της κοινωνικής ένταξης και ενεργοποίησής τους. Την ανάγκη αυτή πρέπει οι ηλικιωμένοι να την καλύψουν ως ομάδα μέσα από την πλήρη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τη σωστή λειτουργία του ΚΑΠΗ μας.
Παράλληλα δε, πιστεύοντας ότι ο πολιτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, μέσα και έξω από τα ΚΑΠΗ, χρειάζεται οι ηλικιωμένοι να αναπτύξουν περισσότερες δραστηριότητες στον ψυχαγωγικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, και κοινωνικό τομέα κάνοντας έτσι το πέρασα του χρόνου πιο ευχάριστο και πιο δημιουργικό, ανοίγοντας ταυτόχρονα τους πολιτιστικούς και πνευματικούς ορίζοντές τους.
Έτσι η χαρά της δημιουργίας θα ανοίγει τον δρόμο στη φαντασία, και στη χαρά της προσφοράς.
Στα πλαίσια λοιπόν, των αρχών και των στόχων του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου, που αφορούν στην ενεργοποίηση των μελών και στην πολιτιστική τους ανάταση, με διάφορους τρόπους, ώστε να φτάσουν στο βαθύ γήρας, κοινωνικά δραστήριοι και ωφέλιμοι, προτείνω την δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου.
Με την δημιουργία και λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου θα δοθεί η δυνατότητα στους ηλικιωμένους να μετατρέψουν την απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό τους σε χρόνο παραγωγικής εργασίας και δημιουργικής ενασχόλησης, καθώς επίσης θα τους δοθεί  η δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να μεταδώσουν τις ικανότητές τους, τις επιδεξιότητές τους, τις εμπειρίες τους, και τις μνήμες τους στις νεότερες γενεές.
Οι κανόνες λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ  
Άρθρον 1ον
α) Δημιουργία και λειτουργία  Λαογραφικού Μουσείου Δενδροχωρίου με έδρα το Δ.Δ. Δενδροχωρίου, του Δήμου Καλλιδένδρου. Το Λαογραφικό Μουσείο φέρει την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ».
β) Το Λαογραφικό Μουσείο Δενδροχωρίου ιδρύθηκε με την υπ. αρίθμ.............. απόφαση του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου.
γ) Στεγάζεται σε αίθουσες του παραδοσιακού κτιρίου ιδιοκτησίας κ. Βασιλείου Παλιούρα, στο Δενδροχώρι, που μισθώνει το ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου με το ποσό των 30.000 δραχμών ανά μήνα και χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
δ) Το λαογραφικό υλικό που θα συγκεντρωθεί και θα εκτίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο, θα προέρχεται από προσφορές και δωρεές συνδημοτών μας, από οικογενειακά κειμήλια ή συλλογές τους.
Άρθρον 2ον
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου είναι:
α) Να συγκεντρώσει, να διατηρήσει, να μελετήσει και να παρουσιάσει αντικείμενα που αποτελούν δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δενδροχωρίου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής.
β) Το Λαογραφικό Μουσείο να αποτελέσει θύλακα της εθνικής μας αυτογνωσίας.
γ) Επειδή ο ρόλος των Μουσείων είναι εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός, ένας άλλος σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου είναι να γίνει ζωντανός οργανισμός με την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων.
2. Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να επιτευχθεί:
α) Με προσωπική εργασία και συμβολή όλων των μελών του ΚΑΠΗ αλλά και των κατοίκων του Δενδροχωρίου.
β) Με την δημιουργία αίθουσας όπου θα εκτίθεται το λαογραφικό υλικό.
γ) Με τις διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται όπως:
- Λαογραφικές έρευνες και μελέτες.
- Συλλογή παραδοσιακών τραγουδιών (κασέτες, βιβλία κλπ).
- Συλλογή παλαιών φωτογραφιών.
- Συλλογή γεωργικών εργαλείων (καταγραφή έρευνα).
- Συλλογή οικιακών σκευών.
- Συλλογή παραμυθιών (καταγραφή, έκδοση βιβλίων).
- Συλλογή παιχνιδιών (καταγραφή εύρεση υλικού).
- Καταγραφή παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων.
- Καταγραφή ηθών και εθίμων της περιοχής.
- Καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου.
- Καταγραφή και παρασκευή παραδοσιακών φαγητών, γλυκών και ποτών (παραδοσιακές συνταγές).
- Κατασκευές παραδοσιακών εργαλείων και αντικειμένων.
- Έρευνα και μελέτη της ιδιωματικής γλώσσας του τόπου.
- Εκθέσεις, ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις.
- Έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, και οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφίες, κασέτες, δίσκοι, CD κλπ).
- Χρήση και εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων για την έρευνα, την ανάδειξη και προώθηση του λαογραφικού μας πλούτου (ΤV, ΡΑΔΙΟ, ΜΜΕ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ κλπ.)
- Συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, φορείς, κλπ, για την προώθηση του σκοπού.
Άρθρο 3ον
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Σφραγίδα του Λαογραφικού Μουσείου είναι κυκλοτερής και φέρει κυκλικά στο περιθώριο τις λέξεις: «Λαογραφικό Μουσείο Δενδροχωρίου». Με αυτή επικυρώνονται όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα και πρακτικά του Μουσείου.
Άρθρο 4ον
ΠΟΡΟΙ
 Το Λαογραφικό Μουσείο έχει ως πόρους την πάγια συνδρομή του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου, τις διάφορες συνδρομές των κατοίκων, τις δωρεές, την ενίσχυση από το Δήμο η οποιουδήποτε άλλου κρατικού φορέα, και γενικά από οποιοδήποτε έσοδο προκύπτει με νόμιμο τρόπο.
Άρθρο 5ον
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Λαογραφικό Μουσείο διοικείται από Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του μουσείου και απαρτίζεται από:
α) Τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου.
β) Ένα μέλος του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου.
γ) Ενα μέλος του ΚΑΠΗ ή κάτοικο του Δ.Δ. Δενδροχωρίου.
2. Η Δ.Ε. προγραμματίζει και κατευθύνει τις εργασίες του Λαογραφικού Μουσείου, παίρνει μέτρα και αποφάσεις για την εκπλήρωση του σκοπού του και αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη για την εκτέλεση διάφορων εργασιών. Επίσης βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και ενημερώνει το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ για κάθε ζήτημα που αφορά το Λαογραφικό Μουσείο.                           
Άρθρο 6ον
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Τήρηση βιβλίου Μητρώο λαογραφικού υλικού.
2. Τήρηση βιβλίου εντυπώσεων και παρατηρήσεων επισκεπτών
3. Τήρηση πρόχειρου βιβλίου εσόδων και εξόδων.
Άρθρον 7ον

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δενδροχωρίου.


Προκηρύξεις έργων
Ομιλία στα εγκαίνια του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Κυρίες και Κύριοι.
Θέλω κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί σήμερα εδώ, σ’ αυτό το χώρο, με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, βρισκόμαστε για να εγκαινιάσουμε και να παραδώσουμε σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών,  του Δήμου Καλλιδένδρου.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν από ένα χρόνο, όταν εγκαινιάζαμε, εδώ σ’ αυτό το χώρο, το νέο μας Δημαρχείο είχαμε δώσει μια αμοιβαία υπόσχεση συνεργασίας, και αγωνιστικότητας και είχαμε επισημάνει  την αναγκαιότητα των κοινωνικών υποδομών και των έργων που έχουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο.
Σήμερα ένα χρόνο μετά, βλέπουμε όλοι, ο Δήμος μας να θωρακίζεται με κοινωνικές υποδομές που ο σκοπός τους είναι η ενημέρωση, η φροντίδα και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ως Δήμαρχος αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος και χαρούμενος γιατί με την καθιέρωση του νέου αυτού θεσμού δικαιώνονται για άλλη μια φορά οι επιλογές μου, οι πεποιθήσεις μου, και γενικά η φιλοσοφία μου που αφορούν τον σύγχρονο και ουσιαστικό ρόλο  της Τ.Α.
Προσδιορίζοντας τον ρόλο της Τ.Α. και θέτοντας προτεραιότητες σε δράσεις για την ποιότητα της ζωής των πολιτών, δόθηκε βαρύτητα σε κάθε τι που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων μας.
Οι κατακτήσεις μας που έγιναν μέσα από σκληρούς αγώνες έχουν συχνά δικαιώσει τις προσπάθειές μας.
Η κοινωνική προστασία και φροντίδα για το παιδί, τον νέο, τον ηλικιωμένο, τον εργαζόμενο και κυρίως για τις ομάδες που χρειάζονται βοήθεια για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία, είναι καθημερινό μας έργο.
Μαζί με τα άλλα προγράμματα δηλαδή «Το βοήθεια στο σπίτι», το «Βρεφονηπιακό Σταθμό» κ.α. οργανώνουμε τη κοινωνία μας με κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν στόχο μεν, την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα του πολίτη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και δίνονται λύσεις και στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας.
Έτσι λοιπόν αυτά τα σπουδαία βήματα μας οδηγούν σιγά σιγά στην άλλη μέρα για τη Τ. Α. στη χώρα μας.
Το ΚΕΠ αποτελεί πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία φέρνει την Διοίκηση κοντά στον πολίτη, απαλλάσσοντάς τον από την άσκοπη ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλεται, επισκεπτόμενος διάφορες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
Οι δυνατότητες και τα οφέλη των πολιτών από τη λειτουργία του ΚΕΠ είναι τεράστιες.
Πρέπει να επισημάνω ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Σ΄ αυτό το σημείο θα ΄θελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν και βοήθησαν στην δημιουργία και στην οργάνωση του ΚΕΠ που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έγινε ένα από τα πρώτα κέντρα της Θεσσαλίας, με χώρους σύγχρονους, άνετους και καλαίσθητους.
Απευθυνόμενος προς τους υπαλλήλους που στελεχώνουν και που θα στελεχώσουν το ΚΕΠ θα ήθελα να τους προτρέψω να δώσουν την προσωπική τους αγάπη, να προσπαθήσουν δηλαδή να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα διακρίνονται από ήθος, ευγένεια, προθυμία, και γενικά άριστη συμπεριφορά, απέναντι στους πολίτες, ώστε να κερδίσουμε έτσι την αξιοπιστία των πολιτών, και να καταξιωθεί η διοίκηση στην αποστολή της.
Εύχομαι λοιπόν, να είναι καλορίζικη και πραγματικά αποτελεσματική αυτή η νέα και καινοτόμος υπηρεσία μας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα κ. Γενικέ να σας παρακαλέσω αυτή την αμοιβαία υπόσχεση συνεργασίας για προσφορά στο τόπο μας, που δώσαμε, να την διατηρήσουμε και να τη συνεχίσουμε, έτσι ώστε σύντομα να εγκαινιάσουμε πάλι παρόμοια έργα που συντελούν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο όλων μας.
Το βήμα για ένα σύγχρονο πολιτειακό θεσμό δημοκρατίας και ανάπτυξης έγινε.
Οι ευκαιρίες που δόθηκαν και αξιοποιήθηκαν ήταν πολλές.
Οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας είναι πολύ περισσότερες.
Η κοινωνία του Δήμου Καλλιδένδρου προσδοκά την πορεία προς το μέλλον.
Η ευθύνη γι’ αυτή την πορεία ανήκει σε όλους μας…

Σας ευχαριστώ.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 - Προεκλογικός ΑγώναςΟμιλία στα εγκαίνια του Εκλογικού Κέντρου

Πρόλογος του Γιώργου Τσιγάρα
"Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας
Ως εκπρόσωπος του «Συνδυασμού Ζεύξις και Πράξις» σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την αρχή μιας νικηφόρας πορείας για το Δήμο Καλλιδένδρου.
Είναι γνωστό πως η Τ.Α. στο τόπο μας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και δημιουργεί συνεχώς νέες ευκαιρίες. Είναι μια διαρκής δύναμη μεταρρυθμίσεων και νέων ανακατατάξεων και ισορροπιών ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την περιφέρεια.
Η Τ.Α. είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιφερειακού μοντέλου ανάπτυξης που στοχεύει στη διάχυση της ανάπτυξης, της προόδου  και της ευημερίας.
Όμως, η Τ.Α. για να πετύχει το στόχο της χρειάζεται και να την υπηρετούν άνθρωποι που να εγγυώνται και να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας.
Χρειάζεται ανθρώπους έμπειρους, αξιόπιστους, φερέγγυους, εργατικούς, τίμιους, ηθικούς, ικανούς, με δείγματα γραφής για την προσφορά στον τόπο τους και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της υπευθυνότητας.
Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Δημήτρης Τσιγάρας είναι ένα άτομο το οποίο συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοιχεία και γι’ αυτό τον προτείνουμε ξανά για δήμαρχο στο Δήμο Καλλιδένδρου.
Δανειζόμενος από την πρόσφατη ομιλία, τα εύστοχα λόγια ενός γειτονικού δημάρχου, επαναλαμβάνω, πως «τους πετυχημένους Δημάρχους δεν τους αλλάζουμε, τους αξιοποιούμε».
Γι αυτό λοιπόν, ευχόμαστε στον δήμαρχό μας, κ Δημήτρη Τσιγάρα να έχει υγεία και δύναμη και του υποσχόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα του για το καλό του τόπου, για το καλό όλων μας.
Πριν όμως τον καλέσω πάνω στο βήμα θα σας παρακαλούσα να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα βίντεο σχετικό με το Δήμο μας.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ...
Παρακαλείται ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Καλλιδένδρου κ. Δημήτρης Τσιγάρας να προσέλθει στο βήμα".

Ομιλία του Δημήτρη Τσιγάρα
Συνδημότισσες και Συνδημότες, Φίλες και Φίλοι.
Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κ. Γεώργιο Τσιγάρα, ικανότατο συνεργάτη και φίλο, για τα καλά του λόγια.
Να ευχαριστήσω επίσης και όλους τους συνεργάτες μου που έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και πλαισιώνουν τον συνδυασμό μας «Ζεύξις και Πράξις».
Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την τιμή που μας κάνατε  να παραβρεθείτε απόψε εδώ, δείχνοντάς μας έτσι την συμπαράστασή σας στον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο.
Να ευχαριστήσω ακόμα όλους όσους δεν παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ αλλά στηρίζουν και βοηθούν έμπρακτα και ουσιαστικά το έργο μας.
Φίλες και Φίλοι.
Κατέρχομαι ξανά στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό «Ζεύξις και Πράξις»  για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Καλλιδένδρου.
Ο Δήμος Καλλιδένδρου είναι ένας μικρός δήμος και λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
Με γνωρίζετε καλά,  όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά και όλους τους άλλους υποψηφίους.
 Ξέρετε ότι η αγάπη για τον τόπο μου δεν προέκυψε για χάρη των δημοτικών εκλογών αλλά προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια και αυτό επιβεβαιώνεται από το έμπρακτο ενδιαφέρον μου, την ενεργό συμμετοχή, και συνεχή παρουσία μου στα κοινά.
Θεωρώ την υποψηφιότητά μου επιβεβλημένη ώστε να αξιοποιηθούν, η γνώση και η εμπειρία της προηγούμενης θητείας.
 Νοιώθω ότι πρέπει να ολοκληρώσω ένα έργο που ήδη άρχισα, για να αξιοποιηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από εμάς, ώστε να αναπτυχθεί και να προοδεύσει ο τόπος μας.
Θεωρώ δίκαιο, σωστό και ωφέλιμο να δίνεται η δυνατότητα σε μια Δημοτική Αρχή να συνεχίζει και να μην διακόπτεται το έργο της, όταν έχει διαγράψει, κατά γενική ομολογία, μια άριστη πορεία. Όταν ακόμα και η ίδια η αντιπολίτευση δεν έχει να της καταλογίσει το παραμικρό.
Σ’ αυτή την προσπάθεια λοιπόν σας ζητάω να συνεργαστούμε και να αγωνιστούμε για το καλό όλων μας.
Ζητάμε την ανανέωση της εμπιστοσύνη σας  προκειμένου να δουλέψουμε απερίσπαστα στην ολοκλήρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας που έχουμε αρχίσει.
Ζητάω την ψήφο σας.
Δεν σας διέψευσα και δεν θα σας διαψεύσω σε τίποτα.
Κατέρχομαι ξανά στις Δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό «Ζέυξις και Πράξις».
Τον συνδυασμό που κατόρθωσε να ενώσει όλες τις δυνάμεις πέρα από κομματικές και τοπικιστικές διακρίσεις.
Ο συνδυασμός που έκανε πράξη όλα όσα είχε υποσχεθεί.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον του τόπου μας.
Κάναμε τον Δήμο Καλλιδένδρου να ξεχωρίζει.
 Ναι…Ο Δήμος Καλλιδένδρου διαφέρει.
Κυρίες και Κύριοι.
 Πριν από λίγο, με την Βοήθεια της τεχνολογίας, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους μας να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή  και να πάρουμε μια γεύση από  το έργο που επιτελέστηκε στο Δήμο μας, από την έναρξη της περιόδου της εφαρμογής του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» μέχρι σήμερα.
Είδαμε λοιπόν να ξετυλίγεται μπροστά μας - όσο ήταν δυνατόν βέβαια - το έργο και οι παρεμβάσεις μας, καθώς και όλες οι προσπάθειές μας που είχαν στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας.
Πιστεύω όμως, πως ο Δήμος Καλλιδένδρου είχε μέχρι σήμερα μία καθ’ όλα αξιοπρεπή παρουσία.
Σταθήκαμε με σοβαρότητα και σεβασμό στην αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα θέσαμε τις βάσεις για την παραπέρα πορεία του Δήμου, διαμορφώνοντας νέες δομές λειτουργίας και διοίκησης.
Αντιμετωπίσαμε με προσοχή και σεβασμό τα προβλήματα του κάθε πολίτη και δώσαμε απαντήσεις και αποτελεσματικές λύσεις.
Πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτή η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικού Δήμου, άρχισε από το μηδέν και απαίτησε πολύ χρόνο και αγώνα, διότι έπρεπε να ξεπεραστούν μια σειρά από διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά ελλείμματα.
Δεν θα μπω στη λογική να ωραιοποιήσω τα πάντα γύρω από το έργο μας.
Θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια.
Άλλωστε το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά, πως ο νεογέννητος δήμος μας, ήταν φυσικό να περάσει διάφορα στάδια προσαρμογής.
Υπήρξαν δυσκολίες και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν κλόνισε την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία μας και τίποτα δεν έκαμψε την αναπτυξιακή προσπάθεια για τον τόπο μας.
Έχει παραχθεί ένα σημαντικό έργο στο δήμο μας, που άλλαξε ριζικά το τοπίο και βελτίωσε θεαματικά την όλη εικόνα της περιοχής μας.
Αναφορικά πρέπει να επισημάνω ότι μαζί με όλα τα άλλα έργα δώσαμε μεγάλη προσοχή στα οικονομικά του Δήμου.
Βάλαμε τάξη στα χρέη που παραλάβαμε από τις κοινότητες και αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι Άριστη.
Δεν υπήρξε καμιά φορολογική επιβάρυνση προς τους δημότες.
Έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, σε όλους τους τομείς του κοινωνικού μας βίου.
Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα άνθρωπο, όπως άλλωστε το καθορίζει και όλη η φιλοσοφία μας.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι όπως πριν.
Συντελέστηκε αθόρυβα και χωρίς μεγαλοστομίες ένα σημαντικό έργο που μας κάνει όλους υπερήφανους.
Γι αυτό επιτρέψτε μου να επαναλάβω πως ο Δήμος Καλλιδένδρου διαφέρει.
Ο Δήμος Καλλιδένδρου ξεχωρίζει.
Είστε όλοι εσείς εδώ για να το πιστοποιήσετε.
Κυρίες και Κύριοι.
Η συνέχεια προβλέπεται να είναι εντυπωσιακή, γιατί ως Δήμος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις νέες συνθήκες που απαιτούνται για την καλύτερη προοπτική του τόπου μας.
Και εμείς είμαστε έτοιμοι.
Η γνώση και η εμπειρία, μας δίνουν την δυνατότητα να μπορούμε να διεκδικούμε και να κερδίζουμε και όχι απλώς να διαχειριζόμαστε.
Το 3ΚΠΣ περιμένει τους δραστήριους δημάρχους να αξιοποιήσουν πόρους, προγράμματα και επενδύσεις.
Δεν έχουμε περιθώρια για πειραματισμούς.
Ήδη εμείς αποδείξαμε πως με την υλοποίηση αρκετών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο δήμο μας, γνωρίζουμε να πρωτοστατούμε, να διεκδικούμε και να κερδίζουμε.
Αρκεί να σας πω, πως από τους 104 δήμους της Θεσσαλίας μόνο 36 δήμοι έδειξαν ενδιαφέρον και καταθέσανε προτάσεις για την διεκδίκηση  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μέσα σ’ αυτούς βεβαίως ήταν και ο δήμος μας όπου καταφέραμε να μας εγκριθούν άμεσα 3 προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και έπεται συνέχεια.
Στόχος μας ήταν και είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.
Παροχές που αφορούν αδιακρίτως όλους τους πολίτες  και όλες τις ηλικίες.
Θα έχετε ακούσει ίσως για τα προγράμματα «Βρεφονηπιακός Σταθμός» «Βοήθεια στο σπίτι», «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών» κλπ. που έκτός του κοινωνικού τους χαρακτήρα σηματοδοτούν και την αρχή μιας προσπάθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας. 
Δυστυχώς όμως, επιτρέψτε μου να το πω, μερικοί προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν  και να το χρησιμοποιήσουν για μικροπολιτικά οφέλη.
Διαστρεβλώνοντας λοιπόν την πραγματικότητα διέδιδαν ψευδώς προς τα έξω με σκοπό να με κατηγορήσουν ότι έγιναν αναξιοκρατικές προσλήψεις και ενέργειες μεροληψίας, αποκρύπτοντας όμως, εσκεμμένα τις διάφανες διαδικασίες που έγιναν και που προβλέπονται από τον ΑΣΕΠ.
Ας είναι όμως, η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει όλους αυτούς.
Εμείς δεν πτοούμαστε και δεν ξεφεύγουμε από το στόχο μας, που είναι να συνεχίσουμε ακάθεκτοι τις προσπάθειές μας, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Θεωρούμε την εργασία ιερό δικαίωμα του κάθε πολίτη, διότι ο άνεργος μαζί με την έλλειψη εργασίας χάνει πολύ περισσότερα από τα οικονομικά αγαθά.
Χάνει την αυτοεκτίμηση τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπειά του.
Φίλες και φίλοι.
Ο αναπτυξιακός ρόλος της Αυτοδιοίκησης θέλει την αξιοποίηση τόσο των πόρων από τα ευρωπαϊκά  ταμεία, για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση, όσο και των εθνικών πόρων, και εμείς δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα που οικοδομήθηκε με σκληρή δουλειά.
Οι λύσεις των προβλημάτων και η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων θα προέλθει μέσα από μια συγκροτημένη πολιτική βούληση που είναι μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες , συμφέροντα και άγνοια των προβλημάτων του τόπου.
Ο τόπος μας δεν έχει ανάγκη από μνηστήρες της πολιτικής  που στοχεύουν στο προσωπικό όφελος και σε εφήμερες περιπέτειες. Χρειάζεται ανθρώπους με γνώση εμπειρία, μεράκι, όρεξη και με αγνές διαθέσεις για προσφορά.
Εμείς εξασφαλίζουμε την ισχυρή πολιτική που μας επιτρέπει να πάμε παραπέρα.
Ενώ κάποιοι άλλοι θα πρέπει μόλις τώρα να αρχίσουν, και με ορατό τον κίνδυνο να πάνε προς τα πίσω.
Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε.
Η συνέχεια προβλέπεται να είναι εντυπωσιακή…
Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να συνεχίσω…
Σας ευχαριστώ. Συνδυασμοί Δήμου Καλλιδένδρου  Εκλογές 2002

"Ζέυξις και Πράξις"  Δ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ

Αμπράζης Κων/νος του Χρήστου            
Απόχας Ευάγγελος του Νικολάου            
Βαγγελός Αντώνιος του Ιωάννου             
Βαλομάνδρα Ελένη του Αθανασίου         
Γκαντζιός Ευθύμιος του Χρήστου           
Γουλόπουλος Στέργιος του Αντωνίου     
Καλαμπάκα Δήμητρα του Γεωργίου        
Κουφοχρήστου Σοφία του Ιωάννη            
Παπακώστα Κων/νιά του Γεωργίου         
Πέτρου Ιωάννης του Κων/νου                   
Σκαπέτης Γεώργιος του Δημητρίου          
Σκότρας Χρήστος του Αθανασίου              
Στραγάλη Ευδοκία του Ιωάννου               
Σχολής Χρήστος του Αποστόλου               
Τσιγάρας Γεώργιος του Στεφάνου            
Χανίκας Δημήτριος του Κων/νου             

Δ.Δ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Βότσιος Κων/νος του Αθανασίου                    
Καραθανάση Τριανταφυλλιά του Γεωργίου    
Σκαρλέα Κων/νιά του Ανδρέα                         
Σκόδρα Ευαγγελία του Χρήστου                      
Σταμούλης Αθανάσιος του Βασιλείου             
Χασιώτης Ευάγγελος του Αγαθοκλή                
Ψαρράς Χρήστος του Δημητρίου

Δ.Δ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μαυρομάτης Θωμάς του Νικολάου                 
Μεγαρχιώτη Ευαγγελία του Αντωνίου              
Μπαρούτα Ευαγγελία του Νικολάου               
Νάκας Γεώργιος του Βασιλείου                        
Φίλος Απόστολος του Παντελή                        

Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

Ζαχαράκης Χρήστος του Γεωργίου                  
Κασιδιάρη Ευαγγελία του Γεωργίου
Κεφάλας Γεώργιος του Δημητρίου                  
Λαγός Ευθύμιος του Βασιλείου                        

Δ.Δ. ΦΩΤΑΔΑΣ

Ντούτσιας Αθανάσιος του Βαίου                       
Τασούλας Δημήτριος του Ευθυμίου                  
Χούτος Αθανάσιος του Ηλία                             "ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"   Κ. ΧΥΧΟΣ

Βερβέρας Ιωάννης του Στεφάνου
Βότσιος Γεώργιος του Ευαγγέλου
Βλιώρα – Ρούση Ελευθερία του Χρήστου
Γκαντζιού Φανή του Κων/νου
Καραστέργιου Αναστασία του Κων/νου
Κωσταρέλλου – Σαμαρά Βίκη του Βασιλείου
Κωσταρέλος Ευθύμιος του Στεφάνου
Κυριάκος Κων/νος του Νικολάου
Νάκας Σωτήριος του Βασιλείου
Παπακώστας Αντώνιος του Ιωάννου
Παπακώστας Μιχαήλ του Ευαγγέλου
Τασιούλας Αναστάσιος του Αποστόλου
Τσιμπώνη Ευαγγελία του Κων/νου
Φαραζούμης Κων/νος του Δημητρίου
Ψαρράς Δημήτριος του Κων/νου
Ψύχος Ανδρέας του Στεφάνου

Δ.Δ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Κουφοχρήστος Αθανάσιος του Χρήστου
Κράβαρης Πασχάλης του Βασιλείου
Μιχαήλου – Καλαμπάκα Μαρία του Σωζ.
Τσιάρα – Αγγελή Παρασκευή του Αποστόλου

Δ.Δ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

Αναγνώστου Ευάγγελος του Κων/νου
Σκαμπαρδώνης Περικλής του Φιλίππου
Σπυρόπουλος Βασίλειος του Ιωάννου
Ψύχου Γεωργία του Ευαγγέλου

Δ.Δ. ΦΩΤΑΔΑΣ

Γεωργατσέλης Κων/νος του Αθανασίου
Γκατζιός Αναστάσιος του Βασιλείου
Μπαρτζιώκα Χαρίκλεια του Γεωργίου
Μπίλας Βασίλειος του Νικολάου


"ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ"   Η. ΜΠΑΚΟΣ

Ζάχος Ηλίας του Γεωργίου
Ζέρβα Παναγιώτα του Χρήστου
Καλαμαράς Γεώργιος του Κων/νου
Καραγιώργος Κων/νος του Γρηγορίου
Μακρής Βασίλειος του Αθανασίου
Μεγαρχιώτης Ιωάννης του Βασιλείου
Μπακάλης Σωτήριος του Βασιλείου
Μπαντής Αθανάσιος του Βασιλείου
Νικλητσιώτης Αντώνιος του Γεωργίου
Παπαβασιλείου Παρασκευή του Δημητρίου
Σταμούλη Σωζάνα του Αναστασίου
Στεργίου Αντώνιος του Στεργίου
Τσέτσου Μαρία του Βασιλείου
Τσιμπώνη – Ρίζου Αικατερίνη του Αποστόλου
Φαλάρας Πασχάλης του Ευαγγέλου

Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

Ζαχαράκης Ανδρέας του Βασιλείου
Ζαχαράκης Κων/νος του Γεωργίου
Ζάχου Μαρία του Ηλία
Μπακάλη Ελένη του Γεωργίου
Μπακάσης Ιωάννης του Αθανασίου
Μπάκος Κων/νος του Ευθυμίου
Πατήλας Δημήτριος του Ιωάννου

Δ.Δ. ΦΩΤΑΔΑΣ

Ζησοπούλου Ευγενία του Σωτηρίου
Νικλητσιώτης Χρήστος του Νικολάου
Τσιάκαλος Αθανάσιος του Θεοδοσίου


"ΕΠΕΙΡΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"  Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γιώτα Βάια του Βασιλείου
Γιώτας Ευάγγελος του Αποστόλου
Δήμος Ιωάννης του Γεωργίου
Ευθυμίου Ελευθέριος του Ιωάννου
Ζησόπουλος Νικόλαος του Χρήστου
Καλαμαράς Στέφανος του Γεωργίου
Καρανίκα Ευαγγελία του Αθανασίου
Μεγαρχιώτη Ζωή του Ευαγγέλου
Μιχαλίτση Φωτεινή του Σωτηρίου
Πέτρου Κίτσα του Αθανασίου
Σκουλής Απόστολος του Δημητρίου
Στάθης Αθανάσιος του Βασιλείου
Σταμούλης Αντώνιος του Βαίου
Σταμούλης Δημήτριος του Ευαγγέλου
Στραγάλης Δημήτριος του Πέτρου
Φαλάρας Δημήτριος του Αχιλέα

Δ.Δ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Βότσιος Ηλίας του Δημητρίου
Κολοβελώνης Δημήτριος του Γεωργίου
Παπανικολάου Ιλιάδα του Δημητρίου
Σταμούλης Δημήτριος του Αθανασίου
Τζαφόλια Στυλιανή του Βασιλείου
Τσιγάρα Γεωργία του Βασιλείου

Δ.Δ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

Παλιούρας Θεόδωρος του Γεωργίου
Παπαχρήστος Χαράλαμπος του Μιλτιάδη
Πολύζος Απόστολος του Κων/νου

Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

Λαγός Ιωάννης του Γεωργίου
Παπαναστασίου Ηλίας του Ευαγγέλου
Πολύζου Κων/νιά του Σωτηρίου
Σκαπέτης Ηλίας του Γεωργίου
Τζαβαλιά Κερασούλα του Κων/νου
Τζάλας Σωτήριος του Γεωργίου
Τζίκας Αστέριος του Αντωνίου

Δ.Δ. ΦΩΤΑΔΑΣ

Ζησόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
Κυριάκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
Παπαζαφείρη Μαρία του Δημητρίου"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΠΥΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ"   Κ. ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ

Γκαντζιού Βάια του Κων/νου
Ζάχου Μαρία του Ευαγγέλου
Καπλάνης Στέφανος του Ευθυμίου
Κορβέση Μαρία του Βασιλείου
Κωσταρέλος Ευάγγελος του Νικολάου
Μαυρογιώργος Χρήστος του Νικολάου
Μητρέλος Αλέξανδρος του Δημητρίου
Μπακάλης Βάιος του Νικολάου
Μπακάλης Ελευθέριος του Αντωνίου
Μπούγλας Ευθύμιος του Αθανασίου
Παπαχρήστος Γεώργιος του Αντωνίου
Παππάς Νικόλαος του Βαίου
Πούλιου Ελένη του Αποστόλου
Στεφανή Ειρήνη του Χρήστου
Φέκος Γεώργιος του Ευαγγέλου
Χαρίσης Ιωάννης του Γεωργίου

Δ.Δ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

Αλαφοστέργιος Ιωάννης του Δημητρίου
Καμπλιώνη Στυλιανή του Θωμά
Κορομπλής Κων/νος του Αποστόλου
Μπακάλης Ιωάννης του Κων/νου

Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

Ζάχου Ελένη του Γεωργίου
Ξύγκη Ειρήνη του Αριστείδη
Παπαβασιλείου Δημήτριος του Ηλία

Δ.Δ. ΦΩΤΑΔΑΣ

Καλιακούδας Γεώργιος του Χρήστου
Καπλάνης Στέφανος του Χρήστου
Κολώνα Αθηνά του Σωκράτη
Παπαλαζάρου Γεώργιος του Νικολάου
Τσιώκος Παύλος του Δημητρίου


Εκλογικά αποτελέσματα 2002

Β΄ Γύρος

Τελικά αποτελέσματα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2003 – 2006)

Δήμαρχος: Κων/νος Ε. Γκαμπλιώνης

Δ.Σ.
Μπακάλης   Ιωάννης του Κων/νου (Πρόεδρος Τοπ. Συμ. Δενδροχωρίου)
Καπλάνης   Στέφανος του Χρήστου (Πρόεδρος Τοπ. Συμ. Φωτάδας)
Μπακάλης   Βάιος του Νικολάου  (Αντιδήμαρχος 2003 – 2004)
Φέκος   Γεώργιος του Ευαγγέλου (Μέλος Δ.Ε. 2003 – 2005)
Καπλάνης   Στέφανος του Ευθυμίου (Πρόεδρος Δ.Σ. 2003 – 2005)
Κωσταρέλλος   Ευάγγελος του Νικολάου
Πούλιου   Ελένη του Αποστόλου
Παπαχρήστος   Γεώργιος του Αντωνίου
Παππάς   Νικόλαος του Βαίου (Μέλος Δ.Ε. 2003 – 2005)
Καραθανάσης   Γεώργιος του Βασιλείου
Τζάλας   Σωτήριος του Γεωργίου (Πρόεδρος Τοπ. Συμ. Κάτω Ελάτης)
Τσιγάρας Δημήτριος του Αντωνίου
Βότσιος   Κων/νος του Αθανασίου (Πρόεδρος Τοπ. Συμ. Βαλτινού)
Ψύχος Κων/νος του Βασιλείου
Ψύχος Ανδρέας του Στεφάνου


ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
Βότσιος Κων/νος του Αθανασίου (Πρόεδρος)
Βότσιος Ηλίας του Δημητρίου
Σταμούλης Δημήτριος του Αθανασίου
Ψαράς Χρήστος του Δημητρίου
Μιχαήλου Καλαμπάκα Μαρία του Σώζοντα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μπακάλης Ιωάννης του Κων/νου (Πρόεδρος)
Αλαφοστέργιος Ιωάννης του Δημητρίου
Κορομπλής Κων/νος του Αποστόλου
Παπαχρήστος Χαράλαμπος του Μηλτιάδη
Παλιούρας Θεόδωρος του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ
Τζάλας Σωτήριος του Γεωργίου (Πρόεδρος)
Ζάχου Ελένη του Γεωργίου
Ζαχαράκης Ανδρέας του Βασιλείου
Μπάκος Κων/νος του Ευθυμίου
Μπακάσης Ιωάννης του Αθανασίου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΩΤΑΔΑΣ
Καπλάνης Στέφανος του Χρήστου (Πρόεδρος)
Τσιώκος Παύλος του Δημητρίου
Ντούτσιας Αθανάσιος του Βαίου
Μπίλας Βασίλειος του Νικολάου
Γεωργατσέλης Κων/νος του Αθανασίου